Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Online leren over leefstijl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen, producten en diensten die Online leren over leefstijl aanbiedt.

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdrachtnemer: Online leren over leefstijl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: KvK 75658275, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van (online) diensten, cursussen en producten. 
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten. 
 3. Afnemer: degene die gebruikt maakt van een van de diensten of producten die de opdrachtnemer aanbiedt.
 4. De opdrachtgever en de afnemer kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn. 
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer. 
 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 –  Offertes en aanbiedingen 

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst 

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand dooraanbod en aanvaarding.  
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte. 
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 
 4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 
 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 1. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 4 – Online cursus, workshops, coaching en producten

 1. Inschrijven voor een training of cursus gebeurt uitsluitend online, via email of in de online shop. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 2. Online leren over leefstijl houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.
 4. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. Online leren over leefstijl spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en trainingen. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de opdrachtgever een verzoek tot evaluatie. Online leren over leefstijl zal dat gebruiken om de cursussen en trainingen waar nodig te verbeteren.
 6. Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 12 maanden moet worden afgerond.

Artikel 5 – Betaling door afnemer

 1. Online leren over leefstijl is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een afnemer die zich heeft aangemeld voor de cursus te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De afnemer is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Online leren over leefstijl stuurt de afnemer daarop een betalingsherinnering uitsluitend per e-mail, waarna de afnemer binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de afnemer ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Online leren over leefstijl bij de afnemer de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag.
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de Online leren over leefstijl voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

 

Artikel 6 – Betaling door de opdrachtgever

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. 

Artikel 7 – Herroepingsrecht, ontbinding en restitutie

 1. Indien de afnemer een particulier is, mag de afnemer de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De afnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Online leren over leefstijl heeft de afnemer nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder trainingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Online leren over leefstijl betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden trainingsmateriaal.
 4. Wanneer een cursus al voor meer dan de helft is doorlopen komt hij niet in aanmerking voor restitutie van de kosten.
 5. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Online leren over leefstijl de retourzending niet en is de klant verplicht de training af te nemen dan wel een door de Online leren over leefstijl te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en risico 

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en afnemer ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 

Artikel 9– Overmacht  

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever of afnemer, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.  

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht  

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals cursussen, rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever of afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  

 

Artikel 11 – Klachtenregeling  

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Online leren over leefstijl geleverde diensten, cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan Online leren over leefstijl kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Online leren over leefstijl, Hooghout 5, 4817EA, Breda. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 11 – slotbepaling  

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 4. Online leren over leefstijl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Voorwaarden Maatos

top
© 2024 Online Leren Over Leefstijl